Skip To Main Content

Header Holder

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

St. Paul
MN

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

Enroll

Fall Waitlist Update

Fall Waitlist Update - 9/17/21

Thank you for the incredible amount of interest and support we have received for the launching of the SPPS Online School. At this time, the Online School has reached its capacity limit for the fall semester. 

Saint Paul Public Schools understands the importance of offering an online option for families who want to learn at home during the COVID-19 pandemic, and we will continue to seek ways to grow the Online School’s capacity. Like our traditional schools, there are capacity limits that ensure we can offer all students a high-quality educational experience with enough teachers, support staff and services to fully support their learning and development. 

The Student Placement Center will continue to monitor and notify families on the waiting list if seats become available in the future. However, we have enrolled as many students in our Online School as possible for this semester. If you have additional questions, please contact the Student Placement Center at 651-632-3760.

SPPS is taking every possible measure to make in-person learning safe for all students and staff, with protocols including a universal mask requirement, improved ventilation, enhanced cleaning and disinfecting, and a vaccine requirement for all staff. To learn more about the safety protocols at spps.org/safelearningplan.


Hmoob:

Lus Qhia Tshiab Txog SPPS Lub Tsev Kawm Ntawv Online 

Ua tsaug rau nej txoj kev txaus siab thiab txhawb nqa thaum peb qhib SPPS Lub Tsev Kawm Ntawv Online. Nyob rau lub sij hawm no, lub tsev kawm ntawv online muaj tub ntxhais kawm coob txaus rau lub semester thaum lub caij nplooj zeeg lawm.

Xees Phos Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv to taub tias muaj qhov kev kawm online rau cov tsev neeg uas nyiam cia lawv cov me nyuam nyob hauv tsev kawm online rau lub caij thaum muaj tus kab mob COVID-19 thoob qhov txhia chaw yog ib qho tseem ceeb, thiab peb tseem yuav nrhiav txoj hau kev los ua kom muaj chaw txais tau tub ntxhais kawm ntawv coob ntxiv rau hauv lub tsev kawm ntawv online. Thooj li cov tsev kawm ntawv uas peb ib txwm muaj, peb tsuas txais tau tub ntxhais kawm coob li uas muaj peev xwm ua tau xwb kom nyob rau ib chav twg txhua tus tub ntxhais kawm ntawv tau txais txoj kev kawm zoo tshaj plaws nrog rau lawv cov xib fwb, cov neeg pab kev kawm thiab cov kev pab cuam kom pab tau lawv txoj kev kawm puv ntoob thiab kev loj hlob.

Student Placement Center yuav saib xyuas daim ntawv tuav npe tos kawm tsis tu ncua thiab hais mus rau cov tsev neeg paub thaum twg muaj chaw qhib tom ntej no. Tiam sis peb twb txais tub ntxhais kawm ntawv coob npaum li uas ua tau rau hauv peb lub tsev kawm ntawv online rau lub semester thaum lub caij nplooj zeeg lawm. Yog tias nej muaj lus xav nug ntxiv, thov tiv tauj Student Placement Center ntawm 651-632-3760.

SPPS yuav ua txhua yam li ua tau los pab kom muaj kev nyab xeeb rau txoj kev tuaj kawm ntawv tim ntsej tim muag tom tsev kawm ntawv rau txhua tus tub ntxhais kawm ntawv thiab cov neeg ua hauj lwm, nrog rau qhov kom sawv daws yuav tsum tau looj ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg, kho kom cov nqus cua thiab tso cua tawm ua hauj lwm zoo dua qub, tu kom cov tsev kawm ntawv huv si thiab siv tshuaj tua kab mob, thiab kom tag nrho cov neeg ua hauj lwm yuav tsum mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog xav paub ntxiv txog tej uas peb yuav ua kom muaj kev nyab xeeb, mus saib hauv spps.org/safelearningplan.


Español:

Noticias de SPPS Online School Update

Gracias por el increíble interés y apoyo que hemos recibido en el lanzamiento de la escuela en línea de SPPS. En este momento, SPPS Online School ha alcanzado su límite de capacidad para el semestre del otoño.

Las Escuelas Públicas de Saint Paul comprenden la importancia de ofrecer una opción en línea para las familias que desean aprender en casa durante la pandemia de COVID-19 y continuaremos buscando formas de aumentar la capacidad de la escuela en línea. Al igual que nuestras escuelas tradicionales, existen límites de capacidad que garantizan que podamos ofrecer a todos los estudiantes una experiencia educativa de alta calidad con suficientes maestros, empleados de apoyo y servicios para apoyar plenamente su aprendizaje y desarrollo.

El Centro de Colocación de Estudiantes continuará monitoreando y notificando a las familias en la lista de espera si hay asientos disponibles en el futuro. Sin embargo, ya hemos matriculado a la mayor cantidad posible de estudiantes en nuestra escuela en línea para este semestre. Si tiene preguntas adicionales, comuníquense con el Centro de Colocación de Estudiantes en el 651-632-3760.

SPPS está tomando todas las medidas posibles para hacer que el aprendizaje en persona sea seguro para todos los estudiantes y empleados, con protocolos que incluyen un requisito de uso de mascarilla universal, ventilación mejorada, limpieza y desinfección mejoradas y un requisito de vacunas para todos los empleados. Para obtener más información sobre los protocolos de seguridad, visiten spps.org/safelearningplan.


Soomaali:

Warkii u Dambeeyay ee Dugsiga SPPS Online School

Waad ku mahadsan tahay xiisaha iyo taageerada aadka u badan ee aan helnay markii aan billownay furitaanka dugsiga SPPS Online School. Wakhtigan xaadirka ah, dugsiga SPPS Online School wuxuu gaaray oo buuxsantay tiradii uu qaadi karay simistarka dayrta. 

Dugsiyada Dadweynaha Saint Paul waxay fahansan yihiin muhiimadda ay leedahay in fursad waxbarasho oo onlayn ah la siiyo qoysaska doonaya inay wax ku bartaan guriga inta lagu jiro safmarka COVID-19. Waxaana sii wadi doonnaa raadinta siyaabo lagu kordhiyo tirada uu qaado dugsiga SPPS Online School. Sida dugsiyadeenna kale ee caadiga loo yimaado oo kale, waxaa jira tiro go'an oo uu iskoolkan online-ka ah qaadi karo si loo xaqiijiyo in dhammaan ardayda la siiyo waxbarasho tayo sare leh taasoo leh macallimiin ku filan, shaqaale caawiyo iyo adeegyo si buuxda u taageero waxbarashada iyo horumarka ardayda. 

Xarunta Meelaynta Ardayda waxay isha ku hayn doontaa oo wargelin doontaa qoysaska ku jiro liiska sugitaanka haddii ay wax kuraas ah furmaan mustaqbalka. Sidaas ay tahay waxaan dugsiga Online School-ka ku qornay tirada ugu badan ee suurtogalka aheyd simistarkaan. Haddii aad qabtid su'aalo dheeraad ah, fadlan kala xiriir Xarunta Meelaynta Ardayda lambarkan: 651-632-3760.

SPPS waxay qaadeysaa tallaabo kasta oo suurtogal ah si ay waxbarashada qof ahaanta iskoolka loo imanayo uga dhigto mid bed-qab u ah dhammaan ardayda iyo shaqaalaha, iyadoo la raacayo borotokoollo ay ka mid yihiin maaskaro laga doonayo dadkoo dhan, hagaajin la hagaajiyay dhuummaha qaado hawada, hawsha nadiifinta iyo jeermis-dilidda oo la xoojiyay, iyo shuruudda tallaalka ee laga rabo dhammaan shaqaalaha. Si aad wax badan uga ogaatid borotokoollada bed-qabka ah, booqo spps.org/safelearningplan.


Karen: